Mod SystemUi stt3 2 dòng, trái tim bay, goku cho rom UMIOS

SystemUI mod 2 dòng có các icon trái tim bay trên stt3 và goku đang đánh nhau trong màn hình khóa và notification
Dowload về và flash qua twrp
Lưu ý: Chỉ dùng cho rom Umi, vui lòng backup dữ liệu trước khi cài đặt!

Mod by Kiên Nguyễn (Cộng đồng Lenovo A2010 Việt Nam)

Download
Download here!